MEDLEMSINFO
REXPRESSEN
AVELSRÅD
FORMULÄR

Nordiska Rexringens avels-och testrekommendationer för HCM

1:1 Åldersrekommendation för screening:
Honor bör undersökas första gången vid två års ålder. Honan bör endast få en kull innan första test och ska då ha undersökts med auskultation och befunnits utan anmärkning hos kunnig veterinär. Honan bör testas om vid tre års ålder och vid ca fem års ålder. 

Hanar bör undersökas vid ett års ålder men kan få göra en parning innan första test. Hanar testas sedan årligen fram till tre års ålder sedan vid ca fem års ålder. 

Katter som används mycket i avel eller som är särskilt riskabla (katt med oviss diagnos eller nära släkting med konstaterad HCM) bör även undersökas vid senare ålder, exempelvis åtta år. Som nära släktingar räknas helsyskon, föräldrar och avkommor. Katt med oviss diagnos eller nära släkting med HCM (equivocal) ska testas årligen.

1:2 Avelsrekommendation gällande katt med normalt hjärta
Katt med normalt hjärta vid undersökning och utan andra nära släktingar med diagnostiserad HCM kan användas i avel. 

För att undvika spridning av defekta gener är det viktigt att inte överanvända avelsdjur. Därför är rekommendationen att en hane som testats negativt vid ett års ålder inte får alltför många kullar. Fler kullar kan istället tas efter negativt test vid två års ålder eller äldre. 

Avelsråd

För att underlätta för uppfödarna har Nordiska Rexringen ett avelsråd för samtliga rexraser. Avelsråden har till uppgift att arbeta med avel- och hälsofrågor som berör rasen genom att:

' Informera om de hälsoproblem som berör raserna.

' Informera och ge råd om avelsarbete.

' Allmänt ge stöd och svara på frågor som inkommer från medlemmar som rör hälsa och avel.

Kontaktinformation till våra avelsråd hittar du här >>

 


1:3 Avelsrekommendation gällande katter med oviss diagnos
En katt med oviss diagnos (equivocal) som inte har nära släktingar med konstaterad HCM bör maximalt få en kull per år om inte veterinären har en annan rekommendation baserat på testresultatet. Detta gäller både honor och hanar. Den andra föräldern bör då ha ett normalt hjärta och inga nära släktingar med konstaterad HCM. Katter med oviss diagnos (equivocal) ska undersökas årligen.

1:4 Avelsrekommendation gällande katt med nära släkting till individ med diagnosen HCM
En katt med nära släkting med diagnosen HCM ska testas normal före första kullen. Endast en kull om året rekommenderas så länge katten visar normalt hjärta. Efter tre års ålder kan katten användas fritt i avel om den även då har genomgått HCM-test utan anmärkning. 

1:5 Avelsrekommendation gällande katt med diagnosen HCM

Katt med diagnosen HCM ska ej användas i avel.

 

Om Nordiska Rexringens avels- och testrekommendationer för HCM

Nordiska Rexringens målsättning har varit att ta fram rekommendationer speciellt anpassade för Devon Rex och Cornish Rex och togs fram av avelsråd och styrelse tillsammans med kunniga genetiker baserat på aktuell forskning och förekomst av HCM i raserna.

Syftet med framtagandet av avels- och testrekommendationer är huvudsakligen att vi ska kunna undersöka närmare hur situationen ser ut hos våra raser. När vi vet hur vanligt förekommande defekten är kan vi vidareutveckla avelsstrategier som förhindrar att det i framtiden blir ett stort problem. Förhoppningen är också att kunna stödja forskning om HCM och Nordiska Rexringen har donerat pengar för forskning på just rexar och HCM.

Nordiska Rexringen har valt att inte enbart ta fram avels- och testrekommendationer för HCM utan har som målsättning att kombinera dessa med information om sund avel i allmänhet. Det finns fler defekter än HCM och vi vill inte att ett arbete mot en specifik defekt leder till en allför hård selektering med smal avelsbas och eventuellt framtida inavel som följd. Med en bred avelsbas med god genetisk variation förebyggs många hälsproblem och en av de viktigaste faktorerna för att främja genetisk variation är att undvika intensiv avel på enskilda individer eller linjer. Oftast är det då handjur som löper störst risk att få allför många avkommor. med en bred avelsbas, rik på genetisk variation får våra raser ett naturligt starkt skydd mot ärftliga sjukdomar och defekter.

Här är några viktiga underlag til utformandet av Nordiska Rexringens rekommendationer:

-Nedärvningen för våra raser är idag okänd. På Maine Coon har nedärvningen ansetts dominant men det finns idag även forskning som visar att MyPBC3-genen nedärvs recessivt och även på Ragdoll finns en variant av HCM som misstänks vara recessiv.

- Den vanligaste debutåldern för HCM är på hanar ca 2 års ålder och på honor ca 3 års ålder.

-Hanar har möjlighet att på kort tid sprida sina gener i stor utsträckning.

-Alltför hård selektering i ett arbete mot en specifik defekt kan begränsa avelsmaterialet och innebära att risken för annan sjukdom ökar.